VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

05.04.2010
2010/023 - Damga Vergisi Uygulamasında Nüsha ve Suret Konusu Hakkında Sirküler Yayınlandı.

Çoğunlukla tartışma konusu olan damga vergisi uygulamasındaki Nüsha ve suret deyimi, farklı uygulamalar ve sonuçlara yol açabilmekteydi.

Mevcut tereddütleri gidermeyi amaçlayan Gelir İdaresi Baskanlığı bu konuda bir sirküler yayınlamıştır.

Konuya iliskin 19 nolu Sirküler aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
Damga Vergisi Sirküleri/19
1- Giris
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun konusuna giren kağıtların vergilendirilmesinde nüsha ve suret ayrımında yasanan tereddütlerin giderilmesine iliskin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu
olusturmaktadır.

2- Yasal Düzenleme
488 sayılı Kanunun 1 inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtların damga
vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kağıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir isaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri seklinde olusturulan belgeleri ifade ettiği; 3 üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kağıtları imza edenler olduğu; 5 inci maddesinde, bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshasının ayrı ayrı aynı miktar veya nispette damga vergisine tabi olduğu; Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" baslıklı bölümünün 3 numaralı fıkrasında, tabloda yazılı kağıtlardan aslı 1,00 Türk Lirasından fazla maktu ve nispi vergiye tabi olanların resmi dairelere ibraz edilecek özet, suret ve tercümelerinin maktu (2010 yılı için 0,55 TL) damga vergisine tabi olduğu hükme bağlanmıstır.

3- Nüsha ve Suret Ayrımı ile Bu Kapsamda Değerlendirilen Kâğıtlara Dliskin Damga Vergisi
Uygulaması Damga Vergisi Kanunu uygulamasında aynı hüküm ve kuvveti haiz olmak üzere birden fazla düzenlenmis ve taraf/taraflarınca ayrıca imzalanmıs olan kâğıtların her biri nüshadır. Bu kapsamda Konusu : Damga Vergisi Kanunu uygulamasında nüsha ve suret ayrımı
Tarihi : 30/03/2010
Sayısı : DV-19/2010-1/ Nüsha ve suret
Dlgili olduğu maddeler:
488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1, 3 ve 5 inci maddeleri, bu Kanuna ekli (1) sayılı tablonun "IV- Makbuzlar ve diğer kağıtlar" baslıklı bölümünün 3 numaralı fıkrası
nüshalar, belli bir hususu ispat ve belli etmek üzere müstakilen ve aynı zamanda farklı mekanlarda ibraz edilebilir mahiyette olan kağıtlardır. Suret ise aslında bulunan ibarelerin aynısını tasıyan, fakat aslında bulunan imzaları tasımayıp aslına uygun olduğuna iliskin onaylayanın imzasını veya kasesini ihtiva eden kâğıtları ifade etmektedir.
Taraf/taraflarınca düzenlenerek imzalanmıs, diğer bir ifadeyle hukuken tekemmül etmis bir kâğıdın usulüne uygun olarak çıkarılmıs, ancak taraflarınca ayrıca imzalanmamıs örnekleri surettir.
Kâğıtların fotokopi ile çoğaltılmıs örneklerinin de "Aslına uygundur" ya da "Aslı gibidir" serhi ile
onaylayanın imzası veya kasesini ihtiva etmesi halinde mahiyeti itibarıyla suret; kâğıdın taraflarınca ayrıca imzalanması halinde ise nüsha olarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
Damga vergisine tabi kağıtlar bakımından düzenlenecek nüsha ve/veya çıkarılacak suret sayısına iliskin olarak Damga Vergisi Kanununda herhangi bir belirleme bulunmamaktadır. Diğer taraftan, uygulamada örnek olarak düzenlendiği belirtilen kağıtlar bakımından, yukarıda yapılan açıklamalar dikkate alınarak bu kağıtların nüsha ya da suret olma durumlarının belirlenmesi ve buna göre damga vergisinin aranması gerekmektedir.

Bu itibarla, mükelleflerce düzenlenen;
- Kağıt nüshalarının birden fazla olması durumunda her bir nüsha ayrı ayrı aynı miktar veya nispette,
- Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı sartları haiz kâğıtların resmi dairelere ibraz edilecek suretleri maktu, damga vergisine tabi bulunmaktadır.


Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Baskanı

 
 Tarih : 7.4.2010   (Bu haber toplam 8397 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN

 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.ilgiymm.com