VERGİ

- Kanunlar
- Tebliğler
- Sirküler
- Vergi Güncel
- Maliye Bak. Özelgeler
- İnternet Vergi Dairesi
- Tarife/Oran/Tutar/Had
- Vergisel Teşvikler
- E-Beyanname
- Vergi Takvimi
- Gecikme Faizi Hesapla
- Dilekçematik
- Beyanname Formları

SGK

- S.S.K. Mevzuatı
- S.S.K. Web Sitesi
- Sağlık Karnesi Sorgula
- Sigortalılık Tescil Kaydı
- E-Bildirge
- Emekli Olma Zamanı
- Ne Kadar Aylık Alırım
- Gecikme Zammı Hesabı
- Formlar Dilekçeler
- SSK Evrak Takibi

T.C. MERKEZ BANKASI

- Döviz Kurları – Bugün
- Döviz Kurları – Arşiv

RESMİ YAYINLAR

- T.C. Resmi Gazete Arşivi
- T. Ticaret Sicil Gazetesi

TMS UFRS TFRS SPK BDDK STANDARTLARI

- Ulusal ve Uluslararası Mali/Finansal Standartlar

DİĞER KONULAR

- Ekonomi Terimleri Sözl.

GÜNDEM

31.03.2010
2010/021 - Serbest Bölgeler Kanununda Yer Alan Gelir Vergisi Stopajı Tesvikinin Uygulanmasına İliskin Danıstay Kararı Yayınlandı.

3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici üçüncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde
istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine iliskin açıklamalar
12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu 3218 sayılı
Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıstır.
Söz konusu tebliğin "İstisna Şartlarının Gerçeklesmemesi" baslıklı 5 inci bölümünde yer alan
‘213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme islemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin
red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.' hükmü Danıstay tarafından yürütmeyi durdurma kararı verilmistir.
Konuya iliskin Sirküler aşağıdadır.

Bilgilerinize Sunulur.

 

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Baskanlığı
Serbest Bölgeler Kanunu Sirküleri/ 1
Konusu : 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununda yer alan Gelir Vergisi Stopajı tesvikinin uygulanmasına iliskin Danıstay Kararı
Tarihi : 24/03/2010
Sayısı : 3218 SBK-1 /2010-1 / Ücretler
İlgili olduğu maddeler : Serbest Bölgeler Kanunu Geçici Madde 3
İlgili olduğu kazanç türleri : Ücretler
1. Giris
3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici üçüncü maddesi uyarınca, serbest bölgelerde istihdam edilen personelin ücretlerinin gelir vergisinden istisna edilmesine iliskin açıklamalar 12.03.2009 tarih ve 27167 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri No'lu 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliğinde yapılmıs olup, Danıstay tarafından bu Tebliğin uygulanması konusunda verilen karara iliskin açıklamalar bu sirkülerin konusunu olusturmaktadır.
2. Konu İle İlgili Mevzuat ve Yargı Kararları Söz konusu Tebliğin, "3.4. Muhtasar Beyannamenin Verilmesi ve Tecil-Terkin Uygulaması" baslıklı bölümünde; "İstisna kapsamında değerlendirilen ücretler üzerinden hesaplanan gelir vergisi, muhtasar beyannameyle genel hükümlere uygun olarak beyan edilecektir.
3218 sayılı Kanun kapsamında istisna edilecek tutar, Ek:1'de yer alan "Gelir Vergisi Tevkifat
Tutarlarına İliskin Bildirim"in "İstisna edilecek tutara iliskin bilgiler" Tablosunun (g) sütununda
gösterilecektir. Bu sütunda yer alan tutar, Muhtasar Beyannamenin "TABLO-2 Tahakkuka Esas İcmal Cetveli" bölümünün "3/b- Tecil Edilecek Tutar" satırına aktarılacak ve vergi dairesince bu tutarlar tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilecektir.
İstisna uygulamasından yararlanan mükelleflerin yurt dısı ihracat tutarının toplam satıs tutarına oranı, %85 veya üzerinde gerçeklestiğinin YMM faaliyet raporu ile tespit edilmesi halinde, vergi dairesince tecil edilen vergi terkin edilecektir.
Öte yandan, serbest bölgede üretim faaliyetinde bulunan isletmelerde çalıstırılan ve yıl içinde gelir vergisi tevkifatı yapılmıs olan isçi ücretleri de, isverenin yıl sonu itibarıyla ürettikleri ürünlerin %85'ini yurt dısına ihraç etme sartını gerçeklestirmesi halinde, gelir vergisi istisnasından yararlanılabilecektir.
Bu isverenler, Ek:2'de yer alan Bildirimi, Aralık ayına ait muhtasar beyannamenin verilme süresi içinde ilgili vergi dairesine vereceklerdir. Bunun üzerine, yıl içinde verilen muhtasar beyannameler üzerinden hesaplanan ve ödenen ücretlere iliskin gelir vergisi tevkifat tutarları, bu Tebliğle belirlenen kosullarla ilgili vergi dairesi tarafından 213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme islemi yapılarak mükellefe red ve iade edilecektir." açıklamalarına yer verilmistir.
Aynı Tebliğin "İstisna Sartlarının Gerçeklesmemesi" baslıklı 5 inci bölümünde ise, "Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin imal ettikleri ve yurt dısına ihraç ettikleri ürün satıs tutarlarının ürün toplam satıs tutarlarına oranı, Kanunda öngörülen oranda gerçeklesmemesi halinde, yıl içinde vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil edilen gelir vergisi isverenden cezasız olarak, gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
Bu durumdaki mükellefler tarafından Ek:1'de yer alan ve aylık muhtasar beyanname ekinde ilgili vergi dairesine verilerek vergi dairesince tecil edilen gelir vergisi tutarı, vergi cezası uygulanmadan 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yer alan oranda gecikme zammıyla birlikte tahsil edilecektir.
213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme islemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır..." açıklamasına yer verilmistir.
Anılan Genel Tebliğin bazı bölümlerinde yer alan çesitli ibareler ve örneklerin iptali ve dava
sonuçlanıncaya kadar yürütmenin durdurulması talebiyle açılan dava sonucu, konu ile ilgili olarak Danıstay Dördüncü Dairesi, 08.10.2009 tarihli ve Esas No:2009/5196 sayılı kararı ile söz konusu Genel Tebliğin "İstisna Sartlarının Gerçeklesmemesi" baslıklı 5 inci bölümünde yer alan ‘213 sayılı Kanun hükümlerine göre düzeltme islemi yapılarak mükellefe gelir vergisi kesintisinin red ve iade edilmesi durumunda, tahsil edilen gecikme zammı iade konusu olmayacaktır.' seklindeki açıklaması için yürütmenin durdurulmasına karar vermis olup, bu karar Danıstay Vergi Dava Daireleri Kurulunun 25.12.2009 tarih ve YD İtiraz No:2009/59 sayılı kararı ile kesinlesmistir. Buna göre, esasa iliskin hüküm verilinceye kadar, anılan düzenlemeye iliskin olarak uygulamada, yukarıda açıklanan yürütmenin durdurulması kararı dikkate alınarak islem yapılması gerekmektedir.
Duyurulur.
Mehmet KİLCİ
Gelir İdaresi Baskanı

 
 Tarih : 31.3.2010   (Bu haber toplam 7958 kez okundu.)
 

MALİ TAKVİM

YAZI-YORUM

DETAYLAR

SÖZLÜKLER

Türkçe Sözlük

İngilizce - Almanca Sözlük

İngilizce Çeviri

HAVA DURUMU

 ISTANBUL için hava durumu

ISTANBUL

RADYO KANALLARI

TV KANALLARI

Canlı Yayınlar

GAZETE/DERGİ/BASIN

 

Ana Sayfa | Kaynakça | Hakkımızda | Hizmetlerimiz | İletişim


www.ilgiymm.com